11. Osakekohtainen tulos

1 000 € 2019 2018Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.


Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos (1 000 €) 7 715 -536
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, osakeantioikaistu vertailukaudella (1 000 kpl) 235 295 136 559
Laimentamaton osakekohtainen tulos (€/osake) 0,03 0,00Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuntamisesta johtuva laimentava vaikutus.