1. Segmentti-informaatio

Tecnotree raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Eurooppa & Amerikka (Eurooppa sekä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen ylin operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.


Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut, jotka ovat kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun ja -toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Tuotehallinnan ja hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta segmentteihin, koska ne ovat luonteeltaan kiinteitä kuluja joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa segmenteille. Nämä kulut esitetään alla olevassa taulukossa kohdassa Muut segementit.


Tecnotree ei kohdista raportoinnissaan varoja toimintasegmenteille.


Toimintasegmentit 2019

1 000 €
Eurooppa &
Amerikka
MEA &
APAC
Muut segmentit Konserni yhteensä


Liikevaihto (ulkoinen)
14 873 32 118
46 991


Segmentin tulos
6 971 14 900
21 871
Kohdistamattomat erät


-8 913 -8 913
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja *)


12 958
Kertaluonteiset kulut **)


1 415
Liiketulos14 373


Toimintasegmentit 2018
1 000 €
Eurooppa &
Amerikka
MEA &
APAC
Muut
segmentit
Konserni yhteensä


Liikevaihto (ulkoinen)
16 335 25 561
41 896


Segmentin tulos
7 698 6 426
14 124
Kohdistamattomat erät:


-8 259 -8 259
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja5 865
Kertaluonteiset kulut-591
Liiketulos5 274


Suomalaisilta asiakkailta saadut tuotot oli 717 tuhatta euroa (549) ja yhteensä kaikista muista maista 46 990 tuhatta euroa (41 437). Suomessa sijaitsevat pitkäaikaiset varat olivat tilinpäätöshetkellä 290 tuhatta euroa (1 334) ja yhteensä muissa maissa 6 475 tuhatta euroa (1 646).


*) Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja = Oikaistu liiketulos

**) Espoon kiinteistön myynnistä aiheutuneita kertaluonteisia tuottoja 1 415 tuhatta euroa.


Tiedot merkittävimmistä asiakkaista


1 000 €
2019 2018


Liikevaihto % konsernin liikevaihdosta Liikevaihto % konsernin liikevaihdosta


Asiakas 1, toimintasegmentti: Eurooppa & Amerikka 12 250 26% 14 834 35%
Asiakas 2, toimintasegmentti: MEA & APAC 25 339 54% 20 382 49%