5. Poistot

1 000 € 2019 2018
Poistot hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet -164 -39
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset -1 -111

Koneet ja kalusto -95 -89
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -259 -239