Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 € 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos: 7 705 -514
Oikaisut tilikauden tulokseen:

Poistot 1 018 586
Liikearvon alentuminen

Rahoitustuot ja kulut 2 621 845
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua -2 434 197
Tuloverot 4 047 4 944
Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) -6 362 3 302
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 126 335
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -211 -1 624
Rahoitustuotot ja -kulut -1 631 -760
Maksetut verot -3 820 -5 573
Liiketoiminnan rahavirta 1 058 1 737Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3 350 -40
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 2 412 1
Investointien rahavirta -939 -40Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot

Lainojen takaisinmaksut -3 592 -1 461
Osakeannista saadut maksut 2 909 2 090
Muut rahoituskulut -8 -247
Rahoituksen rahavirta -692 382Rahavarojen muutos -573 2 080
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 4 158 2 293
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -204 -215
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 3 381 4 158