Tuloskehitys

Tecnotreen tilikauden liikevaihto oli 47,0 miljoonaa euroa (41,9). Oikaistu liiketulos oli 13,0 miljoonaa euroa (5,9) ja liiketulos oli 14,4 miljoonaa euroa (5,3). Tilikauden oikaistu tulos oli 6,3 miljoonaa euroa (0,1) ja tilikauden tulos 7,7 miljoonaa euroa (-0,5).

Tecnotreen viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa (12,1). Oikaistu liiketulos oli 4,1 miljoonaa euroa (4,5) ja liiketulos 4,1 miljoonaa euroa (4,0). Oikaistu viimeisen neljänneksen kauden tulos oli 2,8 miljoonaa euroa ja (1,7) ja tulos 2,8 miljoonaa euroa (1,1).

Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja ja kertaluonteisia eriä tilikauden aikana oli -0,3 miljoonaan euroa (-1,1) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 0,1 miljoonaa euroa (-0,3). Rahoituseriin kirjattiin tilikauden aikana kurssieroa -2,3 miljoonaa euroa (0,3) ja viimeisellä vuosineljänneksellä -0,8 miljoonaa euroa (-0,3). Tecnotreen toiminnallista tulosta on syytä tarkastella ilman valuuttakurssivaikutusta, minkä vuoksi se on esitetty edellä olevassa laskelmassa erillisenä. 

TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me 2019 2018
Liikevaihto 47,0 41,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1
Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja -34,3 -36,1
Oikaistu liiketulos ¹ 13,0 5,9
Kertaluonteiset kulut 1,4 -0,6
LIIKETULOS 14,4 5,3
Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja -0,3 -1,1
Kurssivoitot ja tappiot -2,3 0,3
Tuloverot -4,0 -4,9
Oikaistu kauden tulos ² 6,3 0,1
Kertaluonteiset erät 1,4 -0,6
TILIKAUDEN TULOS 7,7 -0,5¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia eriä.

² Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman kertaluonteisia eriä.

 
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat tilikaudella yhteensä 2,6 miljoonaa euroa nettotappiota (0,8 nettotappiota) ja ne jakaantuivat seuraavasti:

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, Me 2019 2018
Korkotuotot 0,3 0,3
Valuuttakurssivoitot 0,2 0,5
Muut rahoitustuotot 0,0 0,0
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 0,5 0,8
Korkokulut -0,6 -0,5
Valuuttakurssitappiot -2,4 -0,2
Muut rahoituskulut -0,1 -1,0
RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ -3,1 -1,7
RAHOITUSERÄT YHTEENSÄ -2,6 -0,8

Tilikauden verot olivat 4,0 miljoonaa euroa (4,9) ja ne muodostuivat seuraavista eristä:

TULOSLASKELMAN VEROT, Me 2019 2018
Ulkomailla maksetut lähdeverot -2,9 -3,9
Lähdeverojaksotuksen muutos -0,4 0,1
Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat verot -0,3 -0,9
Muut erät -0,4 -0,2
TULOSLASKELMAN VEROT YHTEENSÄ -4,0 -4,9

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (-0,00). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa 0,01 euroa (-0,04).