Avainluvut

VUOSI 2019

  • Tilikauden liikevaihto oli 47,0 miljoonaa euroa (41,9)
  • Oikaistu liiketulos oli 13,0 miljoonaa euroa (5,9) ja liiketulos oli 14,4 miljoonaa euroa (5,3).
  • Oikaistu tilikauden tulos oli 6,3 miljoonaa (0,1) ja tilikauden tulos 7,7 miljoonaa euroa (-0,5).
  • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli 0,1 miljoonaa euroa (1,7) ja rahavarat vuoden lopussa olivat 3,4 miljoonaa euroa (4,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,03 miljoonaa euroa (-0,00).
 

2019 2018 2017 2016 2015


Liikevaihto, M€ 47,0 41,9 55,1 60,1 76,5
Liikevaihto, muutos % 12,2 -23,9 -8,3 -21,4 3,4
Oikaistu liiketulos, M€ ¹ 13,0 5,9 9,8 1,2 12,0
Liiketulos, M€ 14,4 5,3 -8,0 -10,1 11,7
% liikevaihdosta 30,6 12,6 -14,5 -16,8 15,2
Tulos ennen veroja, M€ 11,8 4,4 -10,5 -5,6 7,8
Oikaistu tilikauden tulos, M€ ² 6,3 0,1 2,3 -4,2 0,6
Tilikauden tulos, M€ 7,7 -0,5 -15,5 -6,3 0,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,03 0,00 -0,13 -0,05 0,00
Tilauskanta, M€ 25,5 21,2 26,2 24,9 26,8
Rahavirta investointien jälkeen, M€ 0,1 1,7 4,8 -0,9 6,3
Rahavarojen muutos, M€ -0,6 1,9 -0,9 -3,0 4,2
Rahavarat, M€ 3,4 4,2 2,3 3,5 6,4
Omavaraisuusaste % 9,9 -22,8 -19,1 17,9 23,9
Nettovelkaantumisaste % 292,2

195,6 145,2
Henkilöstö tilikauden lopussa 600 543 666 818 934


1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä

2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskeviin uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta"


Määriltään merkittävät liiketapahtumat, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia, harvoin toistuvia tai rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, käsitellään raportointikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. Tecnotreen määritelmän mukaan tällaisia eriä ovat esimerkiksi omaisuuden arvonalentumiset ja tytäryhtiöiden aikaisemman omistuksen uudelleen arvostamiset, liiketoimintojen ja toimipisteiden lopettamiskulut, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut ja työsuhteiden päättymiseen liittyvät kulut.