16. Oma pääoma

1 000 € 2019 2018Osakepääoma 1.1. 1 346 1 346
Osakepääoma 31.12. 1 346 1 346Ylikurssirahasto 1.1. 847 847
Ylikurssirahasto 31.12. 847 847Sidottu oma pääoma yhteensä 2 193 2 193Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 2 090
Osakeanti 2 909 2 090
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 4 999 2 090Edellisten tilikausien tulos 1.1. -11 981 -5 260
Laadintaperiaatteen muutokset
118
Edellisten tilikausien tulos 31.12. -11 981 -5 141Tilikauden tulos 6 017 -6 839Vapaa oma pääoma yhteensä -965 -9 891Oma pääoma yhteensä 1 228 -7 698Tecnotreen puolivuotiskatsauksen 2015 valmistuttua todettiin, että Tecnotree Oyj:n oma pääoma oli negatiivinen. Yhtiön hallitus totesi oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden 2019 lopussa yhtiön oma pääoma oli 1 228 tuhatta euroa (7 698 tuhatta euroa negatiivinen).


Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely lakkasi.


Yhtiöllä ei ollut jakokelpoisia varoja vuoden 2019 lopussa eikä myöskään vuoden 2018 lopussa. Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että emoyhtiön tilikauden voitto, 6 017 tuhatta euroa, jätetään omaan pääomaan.