Tunnuslukujen laskentakaavat

Oikaistu liiketulos = Liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja
kertaluonteisia kuluja


Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma (keskimäärin)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin)
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osakekohtainen tulos (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä keskimäärin
Osakekohtainen osinko = Osinko
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko/tulos % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos (EPS)
Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste, %
(net gearing)
= Korolliset velat - rahavarat - korolliset lainasaamiset x 100
Oma pääoma
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä x
tilikauden päätöskurssi


Hinta/-voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi
Osakekohtainen tulos (EPS)
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko
Tilikauden päätöskurssi