8. Tuloverot

1 000 € 2019 2018Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -240 -99
Ulkomailla maksetut lähdeverot -2 887 -3 893
Lähdeverojaksotuksen muutos -125 70
Tuloverot yhteensä -3 252 -3 923Yhtiö on verotuksessaan jättänyt vähentämättä tutkimus- ja kehitysmenoja tuhatta euroa 71 282 (71 282), jotka yhtiö voi vähentää vapaasti valittavina summina määräämättömän ajanjakson kuluessa. Vuoden 2019 lopussa yhtiöllä oli vahvistettuja tappioita Suomessa 2 391 tuhatta euroa (2018: 0 tuhatta euroa). Muut väliaikaiset vähennyskelpoiset verot ovat 2 462 tuhatta euroa (2 418). Näistä ei ole kirjattu laskennallista verosaamista niiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia.