24. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin

2019 Liite Käypään arvoon tulosvaikuttei-sesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat Tase-erien kirjanpitoarvot Käypä arvoLyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset 17
15 220
15 220 15 220
Rahavarat 18
3 381
3 381 3 381
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin

18 601
18 601 18 601Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Lyhytaikaiset korolliset velat 21

539 539 539
Ostovelat 22

1 649 1 649 1 649
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin


2 188 2 188 2 1882018 Liite Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat
Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat Tase-erien kirjanpitoarvot Käypä arvoLyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset 18
11 609
11 609 11 609
Rahavarat 19
4 158
4 158 4 158
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin

15 767
15 767 15 767Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Lyhytaikaiset korolliset velat 22

4 536 4 536 4 536
Ostovelat 23

2 068 2 068 2 068
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin


6 605 6 605 6 605


Käyvän arvon hierarkia


Erät, jotka arvostetaan käypään arvoon, tai joista esitetään tilinpäätöksessä käypä arvo, on luokiteltu käyttäen käypien arvojen hierarkiaa, joka kuvastaa arvoja määritettäessä käytettävien syöttötietojen merkittävyyttä. Käypien arvojen hierarkia sisältää tasot 1-3. Taso 1: Täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla maikkinoilla. Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan tai epäsuorasti. Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.