Emoyhtiön tuloslaskelma

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 1 35 146 27 386
Liiketoiminnan muut tuotot 2 1 643 84
Materiaalit ja palvelut 3 -705 -1 327
Henkilöstökulut 4 -7 840 -8 012
Poistot ja arvonalentumiset 5 -259 -239
Liiketoiminnan muut kulut 6 -18 306 -20 204
Liikevoitto/(tappio)
9 679 -2 312
Rahoitustuotot ja -kulut 7 -410 -604
Voitto/(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
9 269 -2 917
Tuloverot 8 -3 252 -3 923
Tilikauden voitto/(tappio)
6 017 -6 839