20. Eläkevelvoitteet

Konsernilla on yksi etuuspohjainen eläkejärjestely Intiassa, johon kuuluu Intian tytäryhtiön koko henkilökunta. Eläkejärjestely muodostuu henkilöstön lakisääteisistä etuuksista työsuhteen päättyessä, ja etuuden suuruus määritetään loppupalkan ja työssäolovuosien perusteella.1 000 € 2019 2018Taseeseen merkitty eläkevelka määräytyy seuraavasti:
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 765 742
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo (-)

Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa 765 742Taseen muutosten täsmäytyslaskelma

Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa kauden alussa 743 859
Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu 136 166
Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 77 5
Valuuttakurssierot -167 -287
Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa kauden lopussa 789 742Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti:
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 92 115
Korkotuotot (-) ja -menot (+) netto 45 51
Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu (liite 5) 136 166Velvoitteen nykyarvon muutokset:
Velvoite tilikauden alussa 743 865
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 92 106
Korkokulu 45 47
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuva voitto (-) / tappio (+)

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+) 62 -6
Kokemusperusteiset voitot (-) / tappiot (+) 16 11
Valuuttakurssierot -4 -34
Järjestelystä maksetut etuudet (-) -164 -246
Velvoite tilikauden lopussa 789 743Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon muutokset:
Järjestelyyn kuuluvat varat tilikauden alussa 1
Korkotuotto

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoon sisältyviä eriä (+/-) 1
Valuuttakurssierot

Maksusuoritukset työnantajalta (+) 186 246
Järjestelystä maksetut etuudet (-) -164 -246
Järjestelyyn kuuluvat varat tilikauden lopussa

2019 2018Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset tilinpäätöspäivänä % %
Diskonttauskorko 6,2 7,2
Tuleva palkankorotusolettamus, ensimmäinen vuosi 10,0 8,0
Tuleva palkankorotusolettamus, myöhemmin 8,0 8,0Intiassa oletettu normaali eläkeikä on 60 vuotta. Henkilökunnan vaihtuvuuden oletetaan laskevan tasaisesti iän myötä, ollessa 1 % yli 55-vuotiailla ja 15 % alle 30-vuotiailla. Kuolevuutta koskevat oletukset tehdään aktuaarin ohjeistusten mukaan ja ne perustuvat tilastoihin ja kokemukseen.


Järjestelyihin kuuluvista varoista ei ole saatavissa tietoa, koska ne on yhteisesti sijoitettu vakuutusyhtiöllä.Herkkyysanalyysi


Alla olevan herkkyysanalyysin vaikutukset on laskettu niin, että oletuksen muutoksen vaikutusta laskettaessa on kaikkien muiden oletusten oletettu pysyvän ennallaan.


2019
Diskonttauskoron muutos, prosenttiyksikköä + 1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -22 25Tulevan palkankorotusolettamuksen muutos, prosenttiyksikköä + 1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € 22 -20


2018
Diskonttauskoron muutos, prosenttiyksikköä + 1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -18 21Tulevan palkankorotusolettamuksen muutos, prosenttiyksikköä + 1% -1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € 20 -18