12. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2019

1 000 € Liikearvo Tuote-kehittämis-menot Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä


Hankintameno 1.1. 17 528 14 406 6 952 38 886
Kurssierot

-75 -75
Lisäykset
2 947
2 947
Vähennykset

-755 -755
Hankintameno 31.12. 17 528 17 353 6 122 41 003

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -17 528 -14 406 -6 753 -38 687
Kurssierot

849 849
Vähennysten kertyneet poistotLiikearvon arvonalennus
Tilikauden poistot

-168 -168
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -17 528 -14 406 -6 072 -38 006


Kirjanpitoarvo 31.12.2019
2 947 50 2 997


Tuotekehittämismenot ja arvonalentumistestaus

Aktivoituihin tuotekehittämismenoihin sisältyy 2 947 tuhatta euroa (0) sellaisia tuotteita jotka eivät ole kaupallisessa käytössä, joten niistä ei ole tehty poistoja. Nämä keskeneräiset hyödykkeet ovat vuosittaisen arvonalentumistestauksen kohteena, ja kohdistettu tomintasegmenteille seuraavasti: MEA & APAC 2 071 tuhatta euroa (0) ja Eurooppa & Amerikka 876 tuhatta euroa (0). Suoritetun testauksen perusteella keskeneräisten hyödykkeiden arvonalentumistappion kirjaamiselle ei ole tarvetta. Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot esitetään liitteessä 8.Aineettomat hyödykkeet 2018

1 000 € Liikearvo Tuote-
kehittämis-
menot
Muut
aineettomat hyödykkeet
Yhteensä


Hankintameno 1.1. 17 528 14 406 7 134 39 068
Kurssierot

-147 -147
LisäyksetVähennykset


-34 -34
Hankintameno 31.12. 17 528 14 406 6 952 38 886

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -17 528 -14 406 -6 871 -38 805
Kurssierot

186 186
Vähennysten kertyneet poistot
Liikearvon arvonalennus
Tilikauden poistot


-68 -68
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -17 528 -14 406 -6 753 -38 687


Kirjanpitoarvo 31.12.2018

199 199