Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Tecnotree Oyj (”Tecnotree” tai ”Yhtiö”) on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten
vastuut ja velvoitteet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti ja joka noudattaa
päätöksenteossaan ja hallinnoinnissaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja
yhtiöitä koskevia säännöksiä, Tecnotreen yhtiöjärjestystä, hallituksen ja sen valiokuntien
työjärjestyksiä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Tecnotree ja sen tytäryhtiöt
muodostavat Tecnotree-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Tecnotree noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2016 (”Hallinnointikoodi”). Tecnotree noudattaa
kaikkia Hallinnointikoodin suosituksia. Tämä selvitys on laadittu Hallinnointikoodin mukaisesti
ja on annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Hallinnointikoodi löytyy
internetsivuilta www.cgfinland.fi. Tämä selvitys on nähtävissä Tecnotreen internetsivuilla
www.tecnotree.com sekä Tecnotreen vuoden 2019 vuosikertomuksessa.