10. Tuloverot

1 000 € 2019 2018Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -293 -889
Ulkomailla maksetut lähdeverot -2 887 -3 893
Lähdeverojaksotuksen muutos (liite 23) -407 70
Aikaisempien tilikausien verot -22 -37
Muut välittömät verot -437 -195
Tuloverot yhteensä -4 047 -4 944


Verokantatäsmäytys


Tuloslaskelman verokulun ja konsernin emoyhtiön yhteisöverokannalla (2019 ja 2018: 20,0 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma on esitetty alla.


Tulos ennen veroja 11 752 4 429Verot laskettuna kotimaan verokannalla -2 350 -886
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat -293 -357
Vähennyskelvottomat menot ja verovapaat tulot 449 160
Lähdeverot -3 295 -3 823
Aikaisempien tilikausien verot -22 -37
Verot tuloslaskelmassa -5 512 -4 944