21. Korolliset velat

1 000 € 2019 2018



Rahoitusleasingvelat, pitkäaikaiset 191 338
Lainat päävelkojalta, pitkäaikaiset, korolliset 13 264 12 142
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 13 455 12 480



Rahoitusleasingvelat, lyhytaikaiset 74 72
Lainat päävelkojalta, lyhytaikaiset, korolliset 465 4 465
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 539 4 536



Korolliset velat yhteensä 13 994 17 016






Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat




Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yhden vuoden kuluessa 148 150
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, 1-5 vuoden kuluessa 296 395
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yli 5 vuoden kuluessa

Yhteensä 444 545
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -179 -135
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 265 410



Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yhden vuoden kuluessa 74 72
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, 1-5 vuoden kuluessa 191 338
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yli 5 vuoden kuluessa

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo, yhteensä 265 410



Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelmaan liittyen 13,3 miljoonaa euroa pitkäaikaista korollista velkaa (12,1) sekä 0,5 miljoonaan euroa lyhytaikaista korollista (4,5) velkaa päävelkojalle.


Saneerausvelkojen erittely on esitetty liitetiedossa 28.