Rahoitus, rahavirta ja tase

Yhtiöön tehdyt uudet pääomasijoitukset syksyllä 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana ovat merkittävästi parantaneet yhtiön kassatilannetta.

Tecnotreen käyttöpääoma kasvoi tilikauden aikana 6,4 miljoonalla eurolla (väheni 2,0 miljoonalla eurolla).

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me
(lisäys-/vähennys+)
2019 2018
Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) -6,4 3,3
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 0,1 0,3
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -0,2 -1,6
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ -6,4 2,0

Projektien tuloutukset kirjataan muihin saataviin ja kun sopimuksen mukaan asiakasta voidaan laskuttaa, saatavat siirretään myyntisaataviin.

Tecnotreen rahavarat vuoden lopussa olivat 3,4 miljoonaa euroa (4,2). Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 0,1 miljoonaa euroa positiivinen. Tilikauden rahavarojen muutos oli 0,8 miljoonaa euroa negatiivinen.

Taseen loppusumma 31.12.2019 oli 36,8 miljoonaa euroa (28,6). Bruttoinvestoinnit tilikaudella oli 3,4 miljoonaa euroa (0,0) eli 7,1 % (0,0 %) liikevaihdosta. Korollinen vieras pääoma oli 14,0 miljoonaa euroa (17,0). Omavaraisuusaste oli 10,1 % (-22,8 %). Omaan pääomaan on tilikaudella syntynyt 0,5 miljoonan euron (-0,7) suuruinen negatiivinen muuntoero johtuen pääosin Intian rupiasta (INR).