8. Tutkimus- ja kehittämismenot

1 000 € 2019 2018Tilikauden tuotekehityskulut ennen tuotekehityskulujen aktivointia -6 234 -5 257
Tuotekehityskulujen aktivointi 2 947 0
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden tuotekehityskulut -3 287 -5 257Tuloslaskelmaan kirjatut tuotekehityskulut suhteessa liikevaihtoon 7,0% 12,5%
Tuloslaskelmaan kirjatut tuotekehityskulut suhteessa kokonaiskuluihin 9,6% 14,6%Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Uusien tuotteiden kehittämismenot aktivoidaan IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin edellytysten täyttyessä ja poistetaan kyseisten tuotteiden taloudellisena vaikutusaikana. Tuotekehityskustannuksia seurataan Tecnotreessä projekteittain ja yrityksen johto päättää kunkin projektin kustannusten aktivoinnista aina erikseen. Aktivoitavan projektin täytyy olla luonteeltaan sellainen, että se hyödyttää jatkossa useita eri asiakkaita, sen sisällöstä, tavoitteista ja aikataulusta tulee olla kirjallinen kuvaus sekä siitä tulee olla kannattavuuslaskelma. IFRS-kriteerit täyttävien tuotekehittämismenojen aktivointi aloitetaan siitä lähtien, kun tuotteen toiminnalliset vaatimukset, tuotteistamis-, testaus- ja projektisuunnitelmat ovat valmiina ja hyväksytty sekä tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoitujen tuotekehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 3 vuotta, jona aikana ne kirjataan tasapoistoina kuluksi kaupallisen käytön alkamishetkestä.


Taulukossa "Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut" on esitetty tuloslaskelmaan kirjatut tuotekehityskulut suhteessa liikevaihtoon ja kokonaiskuluihin viiden vuoden ajalta.