15. Pitkäaikaiset saamiset

1 000 € 2019 2018Pitkäaikaiset saamiset

Vuokravakuudet 579 495
Muut pitkäaikaiset saamiset 217 193
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 795 688


Käyttöoikeus vuokrasopimukset

Alkaen 1.1.2019 uusi IFRS standardi IFRS 16 - vuokrasopimukset korvasi IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään USD 5 000 olevia hyödykkeitä. Vuokrasopimukset, joita ei merkitä edelle mainituin ehdoin taseeseen, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan liiketoiminnan muiksi kuluiksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.1 000 € 2019 2018Kirjanpitoarvo 1.1. 2 318
Lisäykset

Vähennykset

Tilikauden poistot -77
Kirjanpito arvo 31.12.2019 2 241