Konsernin tase

1 000 € Liite
31.12.2019 31.12.2018

Varat


Pitkäaikaiset varat

Muut aineettomat hyödykkeet 12
2 997 199
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13
169 1 527
Laskennalliset verosaamiset 14
563 566
Pitkäaikaiset saamiset 15
795 688
Käyttöoikeus vuokrasopimukset 15
2 241
Pitkäaikaiset varat yhteensä

6 765 2 980

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 16

126
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17
21 320 16 573
Tuloverosaamiset

5 375 4 717
Rahavarat 18
3 381 4 158
Lyhytaikaiset varat yhteensä

30 075 25 574

Varat yhteensä

36 840 28 554


Oma pääoma ja velat


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

1 346 1 346
Ylikurssirahasto

847 847
Muuntoerot

-10 963 -10 442
Muut rahastot

7 015 4 099
Kertyneet voittovarat

5 187 -2 563
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 19
3 433 -6 713
Määräysvallattomien omistajien osuus

200 211
Oma pääoma yhteensä

3 633 -6 502

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 21
13 455 12 480
Pitkäaikaiset korottomat velat 22
6 016 5 345
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 22
1 521
Eläkevelvoitteet 20
765 510
Pitkäaikaiset velat yhteensä

21 757 18 335

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 21
539 4 536
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 22
716
Ostovelat, varaukset ja muut velat 22
9 447 9 566
Tuloverovelat 22
749 2 618
Lyhytaikaiset velat yhteensä

11 451 16 720

Oma pääoma ja velat yhteensä

36 840 28 554