6. Poistot ja arvonalentumiset

1 000 € 2019 2018
Poistot hyödykeryhmittäin:

Aineettomat hyödykkeet -168 -68
Vuokrasopimusten käyttöoikeus
-570
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet


Rakennukset -1 -111

Koneet ja kalusto -203 -246

Koneet ja kalusto rahoitusleasing -76 -162
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 018 -586