5. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

1 000 € 2019 2018Palkat ja palkkiot -13 541 -16 539
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -601 -706
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt (liite 20) -136 -166
Kulut muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista

Muut henkilösivukulut -1 683 -1 501
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut yhteensä *) -15 961 -18 911*) sisältävät kertaluonteisia kuluja 0 tuhatta euroa (591) vuonna 2019
Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 27.Henkilöstö keskimäärin

Suomi 40 63
Intia 379 414
Lähi-itä 82 76
Etelä-Amerikka 53 52
Yhteensä 554 605


Kannustinjärjestelmä


Konsernilla on kannustinohjelma vuosille 2020-2022, jonka tarkoituksena on edistää siihen osallistuvien henkilöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Tecnotreen kasvustrategian ja pitkän aikavälin menestyksen kanssa. Kannustinjärjestelmä pitää sisällään ehdollisen osakepalkkio-ohjelman, joka antaa sopimusperusteiden oikeuden saada osakkeita seuraavan 3 vuoden aikana jakautuen samansuuruisiin puolivuosittain vestautuviin eriin.