18. Pitkä- ja lyhytaikainen vieraspääoma

1 000 € 2019 2018Pitkäaikainen vieras pääoma
Saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 13 264 12 142
Lainat samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 34 34
Saneerausvelat päävelkojalta, korottomat 3 455 3 725
Muut saneerausvelat, korottomat
1 109
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 188 194
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 16 941 17 204Lyhytaikainen vieras pääoma
Saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 465 4 465
Saneerausvelat päävelkojalta, korottomat 1 109 272
Muut saneerausvelat, korottomat 272 444
Ostovelat 679 1 395
Siirtovelat 4 060 2 790
Muut velat 52 603
Yhteensä 6 636 9 969Lyhytaikaiset velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Konserniostovelat 7 465 6 328
Muut konsernisiirtovelat 91 220
Yhteensä 7 556 6 548Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 14 193 16 517Siirtovelkojen olennaiset erät
Muut jaksotetut henkilöstökulut 1 788 728
Lähdeverojaksotus (liite 8) 1 198 980
Jaksotetut agenttipalkkiot 667 301
Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset 152 433
Muut siirtovelat 256 348
Yhteensä 4 060 2 790Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelmaan liittyen 13,3 miljoonaa euroa pitkäaikaista korollista velkaa (12,1) ja 0,5 miljoonaan euroa lyhytaikaista korollista (4,5) velkaa sekä 3,5 miljoonaa euroa (3,7) pitkäaikaista korotonta velkaa ja 1,1 miljoonaan euroa (0,3) lyhytaikaista korotonta velkaa päävelkojalle. Saneerausvelat yhteensä päävelkojalle oli 18,6 miljoonaa euroa (22,2).


Saneerausohjelman mukaiset maksut erääntyvät puolivuosittain kesä- ja joulukuun lopussa. Maksuohjelman mukaan viimeiset erät maksetaan kesäkuussa 2025. Tarkat tiedot maksuohjelmasta löytyvät yrityssaneerausohjelman liitteestä 15, joka on julkaistu Tecnotree Oyj:n julkaisemassa pörssitiedotteessa 30.9.2016 otsikolla Saneerausohjelmaehdotus.


Ylläoleviin velkoihin sisältyy sanneerausvelkoja seuraavasti:


1 000 € 2019 2018Tavalliset saneerausvelat, korottomat 1 109 1 552
Tavalliset saneerausvelat päävelkojalta, korottomat 3 725 3 997
Vakuudelliset saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 7 242 9 654
Yrityskiinnitysvelat päävelkojalta, korolliset 6 487 6 952
Saneerausvelat yhteensä 18 563 22 156