Emoyhtiön tase

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Vastaavaa


Pysyvät vastaavat


Aineettomat hyödykkeet 9 30 194
Aineelliset hyödykkeet 10 3 1 095
Osuudet saman konsernin yrityksissä 11 8 794 8 794
Pysyvät vastaavat yhteensä
8 827 10 084
Vaihtuvat vastaavat


Vaihto-omaisuus 12
126
Pitkäaikaiset saamiset 13 258 45
Lyhytaikaiset saamiset 14 23 041 15 216
Rahat ja pankkisaamiset 15 316 868
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
23 614 16 255
Vastaavaa yhteensä
32 441 26 338
Vastattavaa


Oma pääoma 16

Osakepääoma
1 346 1 346
Ylikurssirahasto
847 847
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
4 999 2 090
Edellisten tilikausien voitto/tappio
-11 981 -5 141
Tilikauden voitto/tappio
6 017 -6 839
Oma pääoma yhteensä
1 228 -7 698
Pakolliset varaukset 17
315
Vieras pääoma


Pitkäaikainen vieras pääoma 18 16 940 17 204
Lyhytaikainen vieras pääoma 18 14 273 16 517
Vieras pääoma yhteensä
31 213 33 721
Vastattavaa yhteensä
32 441 26 338