Emoyhtiön rahoituslaskelma

1 000 € 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018Liiketoiminnan rahavirta
Voitto/ tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 9 269 -2 917
Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 259 239
Rahoitustuotot ja kulut 410 605
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua -1 071 1 788
Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) -8 146 11 064
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 126 335
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 281 -6 349
Rahoitustuotot ja -kulut -373 -859
Maksetut verot -3 035 -3 956
Liiketoiminnan rahavirta -2 281 -50Investointien rahavirta

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

Tuotot aineettomien tai aineellisten hyödykkeden myynnistä 2 413
Investointien rahavirta 2 413Rahoituksen rahavirta

Lainojen takaisinmaksut -3 592 -1 795
Osakeannista saadut maksut 2 909 2 090
Muut rahoituskulut

Rahoituksen rahavirta -684 295Rahavarojen muutos -552 245
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 868 623
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 316 868